Obrázek uživatele Anonym

01 Perlorodka říční

 

Perlorodka říční

 

01 Perlorodka říční Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758

 

Margaritiferidae – perlorodkovití

 

Poddruhy:

Margaritifera margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758)

Margaritifera margaritifera parvula (Haas, 1908)

Margaritifera margaritifera durrovensis Phillips, 1928 - kriticky ohrožený poddruh v Irsku  Synonymum: Margaritifera durrovensis.

 

 

Perlorodka říční je sladkovodní plž a je jedním z nejvzácnějších a také nejohroženějších živočichů. Je zapsána v červenám seznamu UINC, jako kriticky ohrožený druh: Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.

 

Popis:

     Její lastura připomíná tvarem a velikostí známou škebli rybničnou, ale na rozdíl od ní je celá černá a žije pouze v tekoucích vodách. Velikost silnostěnných lastur se pohybuje 110 – 130 mm, vyznačuje se zejména dovnitř zakřiveným spodním okrajem lastury, zámkem bez podélných lišt a hustými přírustkovými čarami.

 

Výskyt:

Česká reppublika:

 

     Na našem území se perlorodka vyskytuje v povodí horního toku Vltavy (dříve i Otavy), Blanice, Malše a jejich přítocích. V jihočeské Blanici se doposud zachovala nejpočetnější středoevropská populace tohoto kriticky ohroženého mlže. Fragmenty původních populací se zachovaly též v přítocích saské Saale, které tvoří státní hranici mezi Českou republikou, Bavorskem a Saskem. Početně nižší výskyty byly známy a dosud přežívají ve dvou potocích pramenné oblasti Želivky. V posledních 30ti letech zanikly populace perlorodky říční na některých tocích na Frýdlandsku a v Rychlebských horách v povodí Odry.

Celkové rozšíření:

 

     Perlorodka říční je holarktickým prvkem severnější Eurasie a Severní Ameriky. V Evropě se její areál rozšíření rozprostírá od Španělska přes západní Pyreneje, Bretaň, Normandii, Ardeny, britské ostrovy a střední Evropu až do severní Evropy, kde ve Skandinávii a severním Rusku je těžiště evropského rozšíření.

 

Ekologie a biologie.

 

     Perlorodka říční je druhem chladných, čistých a málo úživných (oligotrofních) vod potoků a menších řek ve vyšších polohách. Téměř výlučně se jedná o toky, pramenící na geologickém podloží s nízkým obsahem vápníku. Její existence je závislá na specifickém přírodním společenstvu celého povodí a to jak z hlediska zdrojů potravy, tak i z hlediska reprodukce. Jedinci tohoto druhu se živí filtrací planktonu a detritu z vody. Oligotrofní toky jsou na živiny velmi chudé a proto jsou přírodní společenstva osídlující takové prostředí závislá zejména na potravních zdrojích nacházejících se mimo vodní prostředí. Výskyt perlorodky je dále závislý na tahových cestách lososa obecného a výskytu pstruha potočního, kteří jsou dočasnými hostiteli jejích larev. V početných koloniích jsou jedinci tohoto druhu odděleného pohlaví, ale řídce roztroušení mlži mohou být hermafroditní. Z oplozených vajíček se vyvíjejí invazní larvy zvané glochidie, kterých v létě samice vypouští do vody velké množství. Na stanovištích přírodě blízkých se jedinci přirůstající relativně pomalu dožívají až 140 let. V úživnějším (mezotrofním) prostředí se naopak vyskytují formy rychleji rostoucí, avšak krátkověké, dožívající se 30 - 50 let.

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Group_of_Margaritifera_margaritifera.jpg foto Joel Berglund

 

Vývoj:

 

 

     Nejmenší perlorodky dosahují velikosti půl milimetru, několik let staré jsou velké asi 1 centimetr. Pohlavní dospělost nastává mezi 15. až 20. rokem života a plodnost končí zhruba v 90. letech. Při rozmnožování zachytí samička samčí sperma a naklade asi 3 miliony vajíček. Ta dozrávají v jejích žaberních vacích, mění se zde na larvy a ty pak samička během léta vypouští do proudu vody. Aby přežily, musí se nejpozději v řádu několika desítek hodin zachytit do žaber ryb, v našich podmínkách pstruha obecného, kde potom žijí 3 až 11 měsíců jako parazité.

 

Ohrožení:

 

     Populace perlorodky říční jsou ohroženy zejména znečištěním vody a nepříznivými změnami půdních a vegetačních poměrů a způsobů hospodaření v povodí. Velkoplošné formy zemědělského hospodaření, systematické odvodňování, změny původní skladby lesů na převážně smrkové monokultury, používání těžké techniky stejně jako všechny postupy vedoucí k nadměrnému zvyšování eroze jsou rizikovými faktory.

 

Perlorodky a perly:

 

     V dnešní době je mnohem vzácnější každá živá perlorodka, protože ta se za perlu koupit nedá.

Perlorodka v mládí dokáže výjimečně produkovat perly. Když ve svalovině pláště dojde například k proražení, začne organismus v tomto místě vylučovat perleťovinu. Současná přestárlá populace je už ale není schopná vytvářet a vzhledem k omezeným životním podmínkám se na našem území rozmnožují méně, než by bylo třeba.

 

      Jde o kultivované sladkovodní perly, kdy perlorodka říční obaluje uměle vpravené jádro (nukleus) vrstvou perleti. Rychlost, s jakou říční perly vznikají, zapříčiňuje také jedinečnost jejich tvarů a barev (od bílé přes růžovou až po losovou).

 

Náhrdelník z růžových perel

 

 

Péče o druh:

 

      Zejména důležitá je péče o biotopy v celém ekosystému oligotrofního povodí zahrnující revitalizaci toků a pramenišť, kosení vegetace a úpravy složení lesních porostů v okolí toků. V souladu se schváleným záchranným programem perlorodky říční spočívá podpora populací druhu i v polopřirozeném odchovu. Pro perlorodku je od roku 2000 realizován záchranný program, v rámci nějž jsou lokality monitorovány.. Více informací na www.zachranneprogramy.cz

 

 

 

Informace:

http://zelenesrdce.blog.cz/1011/perlorodka-ricni

http://cs.wikipedia.org/wiki/Perlorodka_%C5%99%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD

http://www.biomonitoring.cz/druhy.php?druhID=3

http://www.ceskatelevize.cz/porady/880589-videoatlas-chranenych-a-ohrozenych-zivocichu/298327271910009-perlorodka-ricni/ foto i článek

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Group_of_Margaritifera_margaritifera.jpg foto Joel Berglund

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html06/foto_018.html

http://ohrozenedruhy.wz.cz/stranky/druhy/Margaritifera%20margaritifera.htm

http://www.lh-shop.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=trh_flypage.tpl&product_id=609&category_id=185&option=com_virtuemart&Itemid=5&lang=cs&vmcchk=1&Itemid=5 perly